Categorieën

 • Reinigers
 • Ontvetters
 • Onderhoudsmiddelen
 • Food Industry
 • Hulpmaterialen
Innovatieve, reinigings, onderhouds en smeermiddelen

Download algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES
In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Quattrop: QuattroP BV, de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden, tevens handelend onder de handelsnaam ‘Eco2Work’, gevestigd aan de Twekkeler Es 7, 7547ST te Enschede, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 62601741.
 2. Wederpartij: elke natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Quattrop een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Quattrop tot stand gekomen overeenkomst waarmee Quattrop zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs.
 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Quattrop aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, (ecologische) reinigingsmiddelen en brandveiligheidsproducten.
 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail.
ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Quattrop en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de inkoop- of anderszins aangeduide algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Quattrop vrijblijvend.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Quattrop dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Quattrop dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Quattrop, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Quattrop anders aangeeft.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN
 1. Quattrop spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Quattrop treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Quattrop schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn voor nakoming is geboden en Quattrop na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Quattrop voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Quattrop deze gegevens heeft ontvangen.
ARTIKEL 5. |  KLANTSPECIFIEKE ORDERS
 1. In geval de overeenkomst betrekking heeft op producten, verpakkingen of etikettering daarvan die volgens specificatie van de wederpartij worden vervaardigd, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze leveringsvoorwaarden.
 2. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst nodig is, is de koper, al dan niet op verlangen van Quattrop, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de order is vereist, alle informatie aan Quattrop ter beschikking te stellen, op de door Quattrop voorgeschreven wijze. Indien Quattrop voor het verstrekken van specificaties door de wederpartij aanleverinstructies verstrekt, dient de wederpartij deze instructies strikt in acht te nemen. Voorts dient de wederpartij Quattrop steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 3. In het aanbod, de overeenkomst en/of in conceptontwerpen vermelde eigenschappen van volgens specificatie van de wederpartij te vervaardigen producten, verpakkingen of etiketten daarvan, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt: alle geringe afwijkingen in eigenschappen, waaronder mede begrepen, kleuren en maten welke voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn en door haar redelijkerwijs behoren te worden geduld. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
ARTIKEL 6. |  BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS
 1. In geval de door Quattrop te leveren producten voor wederverkoop door de wederpartij bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan (eind)afnemers van de wederpartij voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Quattrop is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Quattrop is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. Quattrop garandeert de wederpartij de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
 4. Quattrop verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de handelsmerken van Quattrop, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de uitvoering van overeenkomsten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van Quattrop met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de handelsmerken van Quattrop anders dan bedoeld in de vorige zin, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Quattrop vereist.
 5. Het is de wederpartij niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van Quattrop.
 6. De wederverkoper is verplicht om de door Quattrop gehanteerde merktekens te gebruiken. Het is de wederpartij niet dan na een schriftelijke toestemming van Quattrop toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.
ARTIKEL 7. |LEVERING
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Quattrop bepaalt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verpakking en verzending van de producten.
 3. Quattrop behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In geval een order in gedeelten wordt geleverd, is Quattrop gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit, over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 6. Indien de producten niet kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Quattrop de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 7. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Quattrop mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Quattrop is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 8. Indien Quattrop bij toepassing van de leden 6 en 7 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.
ARTIKEL 8. |  ONDERZOEK, RECLAMES EN RETOURNERING
 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren van de producten onverwijld mededeling te doen aan Quattrop. In geval van ten tijde van de levering voor de wederpartij niet-zichtbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Quattrop.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Quattrop uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 4. Retournering van de producten geschiedt uitsluitend op grond van de omstandigheid dat de aard van de producten niet aan de overeenkomst beantwoordden en niet eerder dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Quattrop. De kosten van retournering van de producten komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij maakt aanspraak op restitutie van deze kosten in geval komt vast te staan dat de aard van de producten daadwerkelijk niet aan de overeenkomst beantwoordden.
ARTIKEL 9. |  GARANTIE
 1. Quattrop staat er voor in dat de producten ten tijde van de aflevering daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Elke verdere vorm van garantie is beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die door de fabrikant van de producten wordt meegeleverd.
 2. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke vorm van garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Quattrop of zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, voor zover van toepassing: het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen herstellingen die niet met voorafgaande toestemming van Quattrop zijn uitgevoerd.
ARTIKEL 10. |  OVERMACHT
 1. Quattrop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt eveneens begrepen de omstandigheid dat Quattrop door toedoen van zijn toeleveranciers niet in staat is producten (tijdig) te leveren.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de contractuele verplichtingen van partijen opgeschort.
 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien Quattrop bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie en kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 11. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. Quattrop is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Quattrop ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Quattrop gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is Quattrop gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Quattrop op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Quattrop ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Quattrop de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.
ARTIKEL 12. |  PRIJZEN EN BETALINGEN
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door Quattrop vermelde prijzen exclusief btw. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden orders franco geleverd bij bestellingen met een factuurwaarde van ten minste € 115,- (excl. btw).
 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de levering van de producten, een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Quattrop gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Voorts is Quattrop gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering van de producten openbaren, aan de wederpartij door te berekenen.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, is Quattrop te allen tijde gerechtigd zijn prijzen te wijzigen. De hier bedoelde prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten of lopende prijsafspraken.
 5. Quattrop is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van vooruitbetaling kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Tenzij door toepassing van lid 5 of lid 8 hiervan wordt afgeweken, dient betaling, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Quattrop voorgeschreven wijze.
 8. In geval van automatische incasso is Quattrop gerechtigd om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten in rekening te brengen in geval een betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd of gestorneerd wordt. Quattrop is in dat geval gerechtigd de verschuldigde bedragen, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Quattrop voorgeschreven wijze.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.
ARTIKEL 13. |  AANSPRAKELIJKHEID
 1. Behoudens het bepaalde in artikel 8 en 9.1. is Quattrop na levering van de producten nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die in enig verband met de uitvoering van de overeenkomst voor de wederpartij of derden ontstaat. In het bijzonder is de aansprakelijkheid van Quattrop beperkt conform het bepaalde in het overige van deze leveringsvoorwaarden.
 2. Quattrop is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, waaronder mede begrepen de specificaties, van de wederpartij afkomstig, ter zake van producten, verpakkingen of etiketten daarvan die volgens haar specificaties zijn vervaardigd.
 3. Quattrop is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten ingevolge de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade draagt.
 4. Quattrop draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan als gevolg van een omstandigheid als beschreven in artikel 9.2, op grond waarvan eventuele garantie zou zijn komen te vervallen.
 5. Quattrop heeft te allen tijde het recht waarvoor Quattrop aansprakelijk is te herstellen. De wederpartij dient Quattrop daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Quattrop ter zake vervalt.
 6. Quattrop is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 7. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Quattrop mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Quattrop betrekking heeft.
 8. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Quattrop meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Quattrop daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Quattrop dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 9. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze leveringsvoorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Quattrop één jaar.
 10. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Quattrop, zal de wederpartij Quattrop vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Quattrop.
ARTIKEL 14. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle door Quattrop geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij, behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Quattrop hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Quattrop of door Quattrop aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Quattrop is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten door Quattrop aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
ARTIKEL 15. |  SLOTBEPALINGEN
 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter van het arrondissement Oost-Nederland wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.